Visiting Professors

Zhu Jingwen

Zhu Jingwen
Professor of Law, Renmin University of China Law School (Beijing, China), Fall 2013 “Chinese Law: Tradition, Structure, and Reform”


Ding Xiangshun

Ding Xiangshun
Professor of Law, Renmin University of China Law School (Beijing, China), Spring 2012 “Law & Society of China”